Canvi de Contrasenya
Introdueixi el usuari i el password antic, i el password nou
 
Usuari:
 
Password antic:
 
Password Nou:
 
Confirmi Password Nou:
   


 
 
 
  Restauració de Contrasenya
Introdueixi l'usuari per restaurar la seva contrasenya.
Si és correcte, l'usuari rebrà per correu la nova contrasenya, que haurà de canviar al entrar.
 
Usuari (Correu electrònic):